29., O, 4.3 Posílení přirozených funkcí krajiny

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

·         opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,

·         opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,

·         výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

·         zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

·         odstranění migračních překážek na vodních tocích,

·         instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

 

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

·         založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,

·         zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků

podporujících ÚSES v přímé souvislosti s realizací opatření v biocentru nebo biokoridoru,

·         liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

·         zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

·         v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,

·         vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

 

Aktivita 4.3.3 - Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:

·         Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně výsadby vhodných břehových porostů (podél toku i v přilehlé nivě) při respektování přístupů ochrany území před povodněmi.

·         Vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí.

·         Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.

 

Aktivita 4.3.4 - Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000:

·         Dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

·         Výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany.

·         Zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů.

·         Zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.

Výzva:29.
Termín výzvy8.4.2016 - 30.6.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

-kraje,

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),

- státní podniky,

státní organizace,

- veřejné výzkumné instituce,

- veřejnoprávní instituce,

- příspěvkové organizace,

- vysoké školy, školy a školská zařízení,

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

- podnikatelské subjekty,

- obchodní společnosti a družstva,

- fyzické osoby podnikající

Na co lze získat podporu:

Uznatelné/způsobilé výdaje (co je možné hradit z dotace):

·         Výdaje na stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle.

·         Výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení.

·         Výdaje na stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce.

·         Vedlejší rozpočtové výdaje do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací).

·         Výdaje na zpracování studie proveditelnosti.

Výše dotace:max. 100 % způsobilých výdajů

Minimální výše způsoiblých výdajů na projekt činí 250 tis. Kč bez dph.