Nízkouhlíkové technologie, O, Akumulace energie

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výzva:Nízkouhlíkové technologie
Termín výzvy17.7.2017 - 17.10.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

-malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Na co lze získat podporu:
  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
  • podnikatelský záměr a projektová dokumentace
Výše dotace:Podle velikosti podniku je výše dotace poskytována až na 80% způsobilých výdajů. Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis. Maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 30 tis. Kč

Míra podpory:

Specifika a omezení:

-projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
-v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
-při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

-nebude podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů
-podpora je poskytována v režimu de minimis