SFDI 2017, O, Bezpečnost

Podporované aktivity viz bod 1.:

·         bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD,

integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů,

·         výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce,

·         výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy,

·         nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek

(dále jen TKP) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce splňující podmínky
vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením .

·         Světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

·         Měřičů rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel.

·         Bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního

značení dle TP 217), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů

pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní

význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie

ČR s navrženým řešením).

 

Podporované aktivity viz bod. 2:

·         úprav vjezdu do obce,

(směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku

nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení

komunikace, atd.)

·         zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě

na přechod pro chodce,

(úpravy směřující ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod: umístění

zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních zařízení, svodidel atd. (vždy

s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením))

·         dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího zklidnění:

·         světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené

křižovatce, s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

 

V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.

Výzva:SFDI 2017
Termín výzvy - 6.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • stát, resp. jeho organizační složka,
  • státní organizace, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,
  • kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje
  • obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část),
  • příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.  
Na co lze získat podporu:

1. Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací I., II. nebo III. třídy (§6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tedy mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

2. Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Výše dotace:max. 85 % celkových unatelných nákladů akce realizované v roce 2017

K akcím viz bod 1)

Akce s věcnou orientací dle bodu 1. musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél

autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné

dopravy v rámci jedné trasy. Dále je možná také výstavba(rekonstrukce) samostatných přechodů pro chodce přes silnice I., II. nebo III. třídy a jejich nasvětlení (žádost může obsahovat i větší počet přechodů).

 

K akcím viz bod 2)

Akce, zařazené dle věcné orientace dle bodu 1.2., mohou obsahovat i větší počet samostatných úprav.