53. výzva, O, Chráněná území

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Výzva:53. výzva
Termín výzvy1.2.2017 - 31.3.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu (s vyjímkou pozemkových úřadů)
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Na co lze získat podporu:
 • péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.),
 • péče o lesní společenstva,
 • péče o vodní prvky a mokřadní biotopy,
 • péče o dřeviny mimo les,
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,
 • likvidace invazních a expanzivních druhů,
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět
 • ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest,
 • lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci
 • chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, naučné stezky apod.),
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.
Výše dotace:Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření. Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Nejzažší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.