86. výzva, O, Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Výzva:86. výzva
Termín výzvy1.1.2017 - 2.1.2019
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu,
• státní podniky,
• státní organizace,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• veřejnoprávní instituce,
• městské části hl. města Prahy,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy, školy a školská zařízení,
• nestátní neziskové organizace23 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky),
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
• podnikatelské subjekty,
• obchodní společnosti a družstva,
• fyzické osoby podnikající.

Na co lze získat podporu:

 

Podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik

Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v kapitole Obecná kritéria přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.

Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit
Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v kapitole Obecná kritéria přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce.
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních
sanačních technologií.

Výše dotace:až 85 %