61. výzva, O, Energetické úspory

Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Výzva:61. výzva
Termín výzvy3.4.2017 - 31.10.2019
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Kraje
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace
  • Veřejné výzkumné instituce
  • Veřejnoprávní instituce
  • Vysoké školy a školská zařízení
Na co lze získat podporu:

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu,
b) výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)

Výše dotace:Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.