21. výzva, O, Kanalizace, ČOV

SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos

Výzva:21. výzva
Termín výzvy15.10.2015 - 5.1.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Na co lze získat podporu:
  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Výše dotace:Až 85 % (minimální způsobilé výdaje Kč 1.000.000 bez DPH)