42. výzva, O, Kanalizace, ČOV

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Výzva:42. výzva
Termín výzvy17.10.2016 - 19.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Kraje
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Organizační složky státu
  • Státní podniky
  • Státní organizace
  • Příspěvkové organizace

Obchodní společnosti a družstva

Na co lze získat podporu:
  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Výše dotace:Až 85 % (reálně 60 %)