1. výzva, O, Kanalizace, ČOV, eutrofizace

Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Pouze aktivity 1.1.1 a 1.1.2

Výzva:1. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 13.11.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Pouze úspěšní příjemci podpory z 61. fázovací výzvy OPŽP 2007 - 2013

Na co lze získat podporu:

Aktivita 1.1.1

  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),

 

Aktivita 1.1.2

  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Výše dotace:až 85 % (minimálně způsobilé výdaje 1 milion bez DPH)