SFDI 2017, O, Křížení komunikací

Uznatelné/způsobilé výdaje (co je možné hradit z dotace):

·         Jednotlivé části mostu (případně lávky) dle ČSN 736200, čl. 3.3 (vyjma osvětlení a jiných, popř. cizích zařízení),

·         přidružené části mostu dle ČSN 73 6200,

·         vozovka a násypové a zářezové svahy v rozsahu odpovídajícím adekvátnímu napojení

mostního objektu na dotčenou původní místní komunikaci nebo veřejně přístupnou

účelovou komunikaci při dodržení maximálních dovolených sklonových poměrů dle

platných ČSN; v případě použití jiných než maximálních sklonových poměrů třeba jejich použití zdůvodnit,

·         zemní práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce (vyjma osetí a osázení

·         vegetací),

·         průzkumné, geodetické a projektové práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení

·         akce,

·         náklady na stavební a autorský dozor, zařízení staveniště.

Výzva:SFDI 2017
Termín výzvy - 31.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

·         Ředitelství silnic a dálnic ČR

·         Správa železniční dopravní cesty

·         vlastník nebo provozovatel regionální dráhy

·         kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy

·         Příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje

·         obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace

·         organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

·         příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí

Na co lze získat podporu:

·         100 % z celkových uznatelných nákladů akce, v případě opravy či modernizace místa křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),

·         85 % z celkových uznatelných nákladů akce, v případě výstavby místa křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),

·         75 % z celkových uznatelných nákladů akce, v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy),

 

Příspěvek lze poskytnout na stavební objekty, kterými místní nebo veřejně přístupná účelová komunikace kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu (zejména na lávky, mosty, podchody a podjezdy).

Výše dotace:až 100 % - dle druhu podporované aktivity

Nezpůsobilé výdaje:

·         Veřejné osvětlení vč. stožárů, položení kabelů a dalšího příslušenství a s tím spojené

elektromontáže,

·         přeložky sítí (přeložení rozvaděče, inženýrských sítí, elektrického vedení, veřejného

osvětlení, sdělovacích kabelů atd.) s výjimkou přeložek sítí, které jsou vyvolány

vlastní akcí a které zasahují do objektů realizovaných v rámci akce,

·         dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady vč. úprav k odvádění vody

(s výjimkou kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu povrchových

vod z tělesa komunikace realizované v rámci akce v místě křížení místní komunikace

nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou),

·         cizí zařízení na mostě

·         nestavební údržba mostu

·         stavební údržba pracemi malého rozsahu ( vysprávky krytu vozovky, úpravy zábradlí, obnova vodorovného dopravního značení apod.)

·         vozovka a násypové a zářezové svahy v rozsahu neodpovídajícím adekvátnímu napojení mostního objektu na původní místní komunikaci nebo veřejně přístupnou

účelovou komunikaci – tzn. při nedodržení maximálních dovolených sklonových

poměrů dle platných ČSN (není-li doloženo, že využití maximálních dovolených

sklonů je technicky nemožné);

·         sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti,

·         osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce,

·         opěrné zdi, které nejsou součástí tělesa místní komunikace nebo veřejně přístupné

účelové komunikace v místě jejího křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou,

realizované v rámci akce,

·         oplocení, s výjimkou oplocení, které plní funkci bezpečnostního prvku u místní

komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místě jejího křížení

s nadřazenou dopravní infrastrukturou,

·         příprava území s výjimkou území, které je součástí stavby objektu místní komunikace

nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místě jejího křížení s nadřazenou

dopravní infrastrukturou realizovaného v rámci akce,

 opravy objízdných tras.