Smart grids I., O, Modernizace distribučních soustav

Typickým projektem, který bude moci čerpat dotaci v rámci programu Smart grids I., bude např. nasazení vyššího počtu dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě na hladině vysokého napětí.

Výzva:Smart grids I.
Termín výzvy1.3.2017 - 31.8.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • velké a střední podniky
Na co lze získat podporu:

 

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Nezbytný dlouhodobý nehmotný majetek (nutný k provozu hmotného majetku).
 • Ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách).

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.

 • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vysokého napětí (vn).
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
 • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
 • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn a mřížové, případně polomřížové sítě nízkého napětí (nn).
 • Osazení distribuční gransformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedení nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn apod.
 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
 • Nasazení ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedení vn.
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání apod.

Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

 • Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
 • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.

Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
 • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.

Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

 • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn.
Výše dotace:Míra podpory činí 40 % způsobilých výdajů.