, O, MSK - Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Dotace bude příjemci poskytnuta na kofinancování projektů v rámci:

1.      Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP")

2.      Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

3.      Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Termín výzvy10.10.2016 - 31.10.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

·         obce do 3.000 obyvatel (městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace),

·         dobrovolné svazky obcí (členská obec DSO s počtem obyvatel nad 3. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu).

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Na co lze získat podporu:

Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě vlastního podílu příjemce na celkových uznatelných nákladech projektů realizovaných v rámci programů uvedených v čl. III. Procentuální výše dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bude činit maximálně 80 % vlastního podílu příjemce.

Vlastním podílem žadatele - příjemce dotace z fondů EU - se rozumí částka po odečtení celkové podpory poskytované v rámci operačního programu/programu Interreg V-A od celkových uznatelných nákladů projektu v rámci tohoto programu. Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných nákladů projektu.

Výše dotace:max. 80 % dotace, min. 100 tis. Kč - max. 3 mil. Kč

Podmínkou je, aby projekt byl registrován v systému ISKP14+ po 1. 8. 2016, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 6. 2023

Přílohou žádosti o dotaci je schválení dotace z fondů EU.