Inovační vouchery – Výzva II, O, na této sekci se pracuje...

Podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Výzva:Inovační vouchery – Výzva II
Termín výzvy10.7.2017 - 31.12.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

malé a střední podniky

Na co lze získat podporu:

-poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Výše dotace:bude poskytována maximálně na 75% způsobilých výdajů v rámci podpory „de minimis“. Minimální dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč, maximální dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Specifika a omezení:

-projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
-rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo  dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu
-každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ; žadatel může předložit v rámci této Výzvy maximálně 3 projekty, nicméně každý  projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat; v případě, že bude zjištěno, že byl jeden projekt rozdělen do více žádostí o  podporu, nicméně měl být podán pouze v jedné žádosti o podporu, má API právo žadatele vyzvat ke sloučení žádostí o podporu do jedné a od ostatních  požadovat odstoupení

-žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení; realizuje-li jeden poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla pohlíženo jako na jednu zakázku
-žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu; žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku