Nízkouhlíkové technologie- Druhotné suroviny, O, na této sekci se pracuje...

Podporovanými aktivitami jsou:

Výzva:Nízkouhlíkové technologie- Druhotné suroviny
Termín výzvy17.7.2017 - 17.11.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

-malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Na co lze získat podporu:
  • dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)
  • DHM (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
  • DHM může být použit výlučně jen v provozovně, která je příjemcem podpory
  • DHM musí se jednat o odepisovaný majetek
  • DHM musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím
  • podnikatelský záměr a projektová dokumentace
  • rozpočtová rezerva
Výše dotace:minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil. Kč. Maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 50 tis. Kč. Míra podpory podle velikosti podniku až 45% způsobilých výdajů.

Míra podpory:

je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV
je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV

Specifika a omezení:

-projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
-v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
-při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

technologie zpracovávající komunální odpad nemohou být v této výzvě podpořeny