Spolupráce – Klastry, O, na této sekci se pracuje...

podporované aktivity:

3.1 a) kolektivní výzkum
3.1 b) sdílená infrastruktura
3.1 c) internacionalizace klastru
3.1 d) rozvoj klastrové organizace

Výzva:Spolupráce – Klastry
Termín výzvy14.7.2017 - 20.10.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné organizace

Na co lze získat podporu:

pro aktivitu 3.1a) mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady
pro aktivitu 3.1b) nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
pro aktivitu 3.1c) mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.
pro aktivitu 3.1d) mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Výše dotace:min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.

Míra podpory:

pro aktivitu 3.1a) 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum
pro aktivitu 3.1b), c) a d) 50% ze způsobilých výdajů

Výše dotace:

Specifika a omezení:

-projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
-shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
-každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako příjemce), a to vždy pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu; toto omezení se nevztahuje na projekty podávané přes mezinárodní síť CORNET