Partnerství znalostního transferu, O, na této sekci se pracuje...

podporované aktivity:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Výzva:Partnerství znalostního transferu
Termín výzvy14.7.2017 - 13.10.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)

Na co lze získat podporu:
  • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
  • pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
  • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
Výše dotace:0,5 mil. – 5 mil. Kč. Max. míra podpory: 70% ZV pro všechny typy žadatelů; podnik dále musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30% z její ZV

-v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis

Specifika a omezení: