Služby infrastruktury, O, na této sekci se pracuje...

Program Služby infrastruktury se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

Výzva:Služby infrastruktury
Termín výzvy1.2.2017 - 28.4.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • PO působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru),
  • veřejné výzkumné instituce,
  • vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce.
Na co lze získat podporu:
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku - pozemků, budov, strojů a jiného zařízení,
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – patenty, licence, SW, know-how,
  • rekonstrukce a modernizace staveb,
  • provozní náklady - služby expertních poradců, školení a semináře, mzdy apod.
Výše dotace:na jeden projekt se bude pohybovat mezi 5 a 300 miliony korun. Projekty, jejichž součástí nebudou stavební práce, mohou získat dotaci 1 - 30 mil. Kč. Míra podpory činí 50 % způsobilých výdajů.

Pokud žadatel vyhovuje podmínkám uvedeným v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), může podpora dosáhnout až 75 % .