Spolupráce, O, na této sekci se pracuje...

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; výsledky VaV aktivit musí být využitelné především malými a středními podniky a budou pro ně představovat ekonomický přínos
b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking apod.

a) koordinační činnosti vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích - v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného dovětví a uplatnění nových technologií; navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti; koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přistupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
b) aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování strategických dokumentů, iniciace výzkumných a vývojových projektů.

-podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků; podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací

Výzva:Spolupráce
Termín výzvy20.1.2017 - 7.4.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.

  • Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení apod). pro klastry, občanská sdružení, sdružení právnických osob, výzkumné organizace.
Na co lze získat podporu:
  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - stavby, technické zhdonocení, stroje a zařízení, SW, licence, nájem (pouze u aktivit 1b, 1c a 1d)
  • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu (pouze u aktivity 1a)
  • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, HW a SW (u aktivity 2a a 2b)
Výše dotace:500 tis. - 15 mil. Kč