Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, O, na této sekci se pracuje...

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Výzva:Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Termín výzvy6.2.2017 - 24.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.

Na co lze získat podporu:

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Výše dotace:Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 30 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 400 000 Kč.

Přílohy předkládané při registraci žádosti

a)     vytištěná a podepsaná žádost vygenerovaná z portálu RISPF,

b)    vyplněné údaje dle Tabulky č. 1,

c)     čestné prohlášení-1 (pouze PO),

d)    doklad o oprávnění nebo pověření k výkonu/zastupování žadatele kromě FO,

e)     položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji,

f)     potvrzení muzea o naplnění podmínky zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (např. zřizovací listina, statut a jednací řád),

g)     odborný posudek muzea, že se jedná o historický zemědělský stroj a současně potvrzení o stáří předmětu dotace,

h)     fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace (min. 5 detailních fotografií, detail poškození, celková fotografie) ve formátu A4 (24x30 cm),

i)      doklad o vlastnictví předmětu dotace (např. inventarizační číslo),

j)      doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu, apod.),

a)     doklad plátce DPH (je-li plátcem), to neplatí, je-li předmět dotace užíván pro neekonomickou činnost.