Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku, O, na této sekci se pracuje...

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 5 000 obyvatel nebo v obci od 5001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel

Výzva:Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Termín výzvy6.2.2017 - 24.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

a)   v obci do 5 000 obyvatel

  • obec
  • podnikatel podnikající v zemědělské výrobě

b)   v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 obyvatel

  • obec do 10 000 obyvatel, kde se předmět dotace nachází v místní části obce či města, přičemž místní část má nejvýše 1000 obyvatel, vlastní katastrální území a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
  • podnikatel podnikající v zemědělské výrobě.
Na co lze získat podporu:
  • místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.). 

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace

Výše dotace:maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 25 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.

Přílohy předkládané při registraci žádosti

a)     vytištěná a podepsaná žádost vygenerovaná z portálu RISPF,

b)    vyplněné údaje dle Tabulky č. 1,

c)     čestné prohlášení-1 (pouze PO),

d)    doklad o oprávnění nebo pověření k výkonu/zastupování žadatele kromě FO,

e)     položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji, 

f)     fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace (min. 5 fotografií se zachyceným aktuálním stavem, 1x celková fotografie nejlépe se záchytnými body – komunikací, sloupy osvětlení, budovy apod.). Snímky se pořizují za denního světla a v přiměřené viditelnosti),

g)    katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu, v odpovídajícím měřítku (doporučené měřítko 1:1000),, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy,

h)     půdorys stavby, ze kterého bude zřejmá velikost a rozměry předmětu dotace v případě, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení,

i)      v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, doloží žadatel stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné prohlášení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu zrealizovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo žadatel předloží čestné prohlášení, že na realizaci projektu/části projektu není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné prohlášení stavebního úřadu,

j)      projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy, ověřená stavebním úřadem,

k)     doklad o vlastnictví pozemku (výpis z KN ne starší 3 měsíců), na němž objekt stojí nebo má být vybudován, pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

l)      pokud žadatel o dotaci není vlastníkem pozemku, na němž objekt stojí nebo má být vybudován, doloží souhlas vlastníka/ků objektu/pozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace, objekt anebo pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 y),

m)   pokud žadatel o dotaci není vlastníkem objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí nebo má být vybudován, ale je jeho nájemcem, doloží nájemní/pachtovní smlouvu s vlastníkem/ky objektu/pozemku platnou minimálně v době účinnosti Zásad a po dobu lhůty vázanosti (5 let) na účel dotace,

n)     doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu apod.),

o)    doklad plátce DPH (je-li plátcem), to neplatí, je-li předmět dotace užíván pro neekonomickou činnost,

p)    v případě, že žadatelem o dotaci je obec do 10 000 obyvatel, která realizuje předmět dotace v místní části obce/města, která má do 1000 obyvatel, doloží povinně čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1. 1. 2016 a současně doloží počet místních částí dané obce.