Technika pro integrovaný záchranný systém, I, na této sekci se pracuje...

Hlavní podporované aktivity:

 1. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy.

 2. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají dopad na infrastrukturu zásobování a výrobu.

 3. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.

 4. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní prostředí.

Vedlejší podporované aktivity projektu:

Výzva:Technika pro integrovaný záchranný systém
Termín výzvy3.3.2017 - 31.10.2022
Do konce výzvy zbývá:402 dnů
Kdo může žádat:
 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
 • hasičské záchranné sbory krajů,
 • Záchranný útvar HZS ČR,
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany, resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů  kategorie II a III,
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR,
 • krajská ředitelství Policie ČR,
 • kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů,
Na co lze získat podporu:

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu:

 • Pořízení majetku k posílení vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky a JSDH
 • Pořízení majetku k posílení vybavení Policie České republiky
 • Pořízení majetku k posílení vybavení krajských zdravotnických záchranných služeb 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu:

 • výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části
 • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
 • výdaje na povinnou publicitu
Výše dotace:Max. 95% celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt - 99 mil. Kč.

Povinné přílohy:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Stanovisko HZS kraje

4. Studie proveditelnosti

-Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu,Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projekt

Datum zahájení realizace projektu: Nejdříve 1. 1. 2014,
Datum ukončení realizace projektu:  Nejpozději 30. 6. 2023.