Stanice integrovaného záchranného systému, I, na této sekci se pracuje...

Hlavní podporované aktivity:

Vedlejší podporované aktivity:

Výzva:Stanice integrovaného záchranného systému
Termín výzvy3.3.2017 - 31.10.2022
Do konce výzvy zbývá:402 dnů
Kdo může žádat:
 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
 • hasičské záchranné sbory krajů,
 • Záchranný útvar HZS ČR,
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany , resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III,
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR,
 • krajská ředitelství Policie ČR,
 • kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů,
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.
Na co lze získat podporu:

Stavba

 • Výstavba nových objektů.
 • Změna stávající stavby (nástavba, přístavba).
 • Stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby
 • Stavební úprava vnitřních prostor stávající stavby: podlahy, stropy, příčky
 • Modernizace a vybudování nezbytných objektů technického a technologickéhozázemí, které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS.
 • Vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice základní složky IZS, které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS.
 • Úpravy venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS, které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS (např. úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro výjezd základní složky IZS, oplocení, akustická a vizuální signalizace).
 • Vybudování nových či nezbytná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí k nejbližšímu přípojnému bodu.

Nákup staveb

 • nákup budovy (celé nebo její části) stanice základní složky IZS nebo stavby určené k zajištění připravenosti techniky a prostředků k nasazení (např. garáže, sklady, kryté prostory)

Pořízení vybavení budov, učeben

 • Pořízení technického a technologického vybavení staveb funkčně spjatého s nemovitostí určeného k trvalému užívání se stavbou, které má přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS (např. klimatizační jednotky, zdroj el./tepelné energie, přepěťová ochrana apod.).
Výše dotace:Max. 95% celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt - 99 mil. Kč.

Datum zahájení realizace projektu: Nejdříve 1. 1. 2014.
Datum ukončení realizace projektu: Nejpozději 30. 6. 2023.

Je-li žadatelem MV – generální ředitelství HZS ČR, Hasičský záchranný sbor kraje, Záchranný útvar HZS ČR, MV – Policejní prezidium ČR nebo krajské ředitelství Policie ČR, musí být hlavní aktivity projektu v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“

 

Pokud je žadatelem kraj jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby, musí být hlavní aktivity projektu v souladu s dokumentem “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020”

 

Povinné přílohy k žádosti