Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji, O, na této sekci se pracuje...

Smyslem tohoto dotačního titulu je přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže.

Prioritami dotačního programu jsou:

Projekt žadatele, jenž má být financován z dotace, musí být zaměřen pouze na jednu z výše uvedených priorit.

Výzva:Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji
Termín výzvy3.4.2017 - 7.4.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • spolky
 • ústavy
 • obecně prospěšné společnosti
Na co lze získat podporu:
 • náklady na materiál vč. drobných odměn pro děti v rámci pořádaných akcí
 • náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek
 • náklady na opravy a udržování,
 • tuzemské cestovné
 • náklady na dopravu
 • náklady na služby
 • osobní náklady
 • náklady na tábory
Výše dotace:Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100.000 Kč