Podpora obnovy místních komunikací, O, Obnova (oprava/rekonstrukce) místních komunikací

Podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Výzva:Podpora obnovy místních komunikací
Termín výzvy18.10.2017 - 30.12.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Obec do 3000 obyvatel, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba.

 

Na co lze získat podporu:
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
  • dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace: 
    - kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,
    - galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.
Výše dotace:Min. výše dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Max. výše dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.

 

Nezpůsobilé výdaje: