69. výzva, O, Odpady a ekologické zátěže

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity:

 

Výzva:69. výzva
Termín výzvy1.9.2017 - 1.12.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:
 • výstavba/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
 • systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
 • systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
 • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
 • výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
 • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
 • výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
 • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu),
 • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.
Výše dotace:Max. 85 % způsobilých nákladů, Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč.