72. výzva, O, Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

Výzva:72. výzva
Termín výzvy16.10.2017 - 18.9.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Kraje
  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Organizační složky státu
  • Státní podniky
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými
  • veřejnoprávními subjekty
Na co lze získat podporu:

Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené zejména na:
- opatření na stávajících čistírnách odpadních vod k dodatečnému odstraňování fosforu;
- realizaci záchytných nádrží na jednotných kanalizacích;
- sedimentační nádrže na přítocích do nádrží;
- biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích nebo jiná opatření obsažená v plánech povodí směřující k dosažení cílů směrnice 2000/60/ES, o vodní politice.