87. výzva, O, Omezení výskytu invazních druhů

Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Výzva:87. výzva
Termín výzvy16.1.2017 - 2.1.2020
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:
 • Eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.)

 • Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) –pouze v odůvodněných případech, kdy je nezbytná obnova pro zamezení znovu uchycení invazních druhů

 • Jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.
Výše dotace:Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.