Školící střediska, O, OP PIK

Co je možné hradit z dotace:

a) Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě,

inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a

sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání);

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data). Výdaje na pořízení

dlouhodobého hmotného majetku jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý

nehmotný majetek splňuje následující podmínky:

·         musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Rozhodnutí o

               poskytnutí dotace,

·         musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný),

·         musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a

               evidovaná po dobu 5 let od data ukončená realizaci projektu,

·         musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek,

·         poskytovatel bude v rámci pořízení dlouhodobého nehmotného majetku považovat

              tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se
              nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

·         drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Poskytovatel bude v rámci pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Výzva:Školící střediska
Termín výzvy14.11.2016 - 14.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Malý a střední podnikatel, který podniká v rámci podporovaných oborů činnosti  (CZ NACE).

Podporované obory činnosti:

----------------------------------------

1 - Zpracovatelský průmysl (CZ NACE 1-33)

2 - Těžba a dobývání (CZ NACE 8)

3 - Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacem (CZ NACE 38)

4 - Stavebnictví (CZ NACE 41-43)

5 - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel  (CZ NACE 46-47)

6 - Informační a komunikační činnost (CZ NACE 58-63)

7 - Ostatní činnnosti (CZ NACE 95)

 

Přehled CZ NACE je uveden ve výpisu z OR či RES.

Na co lze získat podporu:

Jsou podporovány tyto aktivity:

a) Výstavba nových školicích center.

b) Rekonstrukce školicích center

c) Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

d) Pořízení vzdělávacích programů.

 

Specifika a omezení:
- skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
- místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
- do způsobilých výdajů lze zahrnout výstavbu/rekonstrukci pouze v případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí (výstavbou) dotčených nemovitostí a ploch; v případě provádění stavebních prací v pronajatých prostorech nelze tyto zahrnout mezi způsobilé výdaje projektu
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Výše dotace:max. 50 % celkových způsobilých výdajů (CZV), min. 500 tis. Kč a max. 5 mil. Kč

Přílohy žádosti:

- finanční výkazy za poslední 2 účetně uzavřená období,

- podnikatelský záměr zpracovaný dle doporučené osnovy,

- prokázání vztahů k nemovitostem (vlastnictví, pronájem),

atd.