Nemovitosti, O, OP PIK

Výše poskytované dotace se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 2014-2020 a Komise (EU) č. 651/2014 v platném znění a činí maximálně:

-pro region Moravskoslezsko  - 45% ZV pro malý podnik
                                                      - 35% ZV pro střední podnik

-pro Projekt rekonstrukce objektu- je max. výše dotace stanovena na 1 500 Kč/m3 kubatury Podnikatelského objektu v případě, že průměrná světlá výška všech místností Podnikatelského objektu dosahuje více než 6 m. V opačném případě je maximální výše dotace stanovena
na 3 000 Kč/m3 kubatury Podnikatelského objektu.
-pro Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání- je max. výše dotace stanovena na 300 Kč/m2 revitalizované plochy pro vlastní podnikání.

Výzva:Nemovitosti
Termín výzvy21.11.2016 - 21.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Malý a střední podnikatel, provozující ekonomickou činnost v rámci podporovaných CZ NACE.

 

1 - Zpracovatelský průmysl (CZ NACE 10-33)

2 - Těžba a dobývání (CZ NACE 8)

3 - Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacem (CZ NACE 38)

4 - Stavebnictví (CZ NACE 41-43)

5 - Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ NACE 71, 72 a 74)

 

Přehled CZ NACE je uveden ve výpisu z OR či RES.

Na co lze získat podporu:

Program podporuje 2 typy aktivit:

a) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE . 

 

Co lze hradit z dotace:

a) Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.

Poskytovatel bude v rámci hodnocení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je příjemce povinen k žádosti o podporu předložit podrobný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.

b) Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Poskytovatel bude v rámci dalších nákladů souvisejících se stavbou považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

c) Náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace lze podpořit v souladu

s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o

podporu. 

Výše dotace:max. 35-45 % CZV, 1 mil. Kč - 50 mil. Kč/1 projekt

Povinné přílohy žádosti:

- finanční výkazy za poslední 2 účetně uzavřené období,

- PD pro stavební povolení,

- stavební položkový rozpočet,

- fotodokumentace,

- územní rozhodnutí/stavební povolení s nabytím právní moci,

- podnikatelský záměr,

- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),

atd.