Marketing, O, OP PIK

a) Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí
na zahraničních výstavách a veletrzích.

b) Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup
na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět,

marketingové propagační materiály). 

Výzva:Marketing
Termín výzvy7.11.2016 - 31.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Malý a střední podnikatel působící v těchto podporovaný činnostech (CZ NACE):

 

1 - Zpracovatelský průmysl (CZ NACE 10-33)

2 - Těžba a dobývání (CZ NACE 8)

3 - Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacem (CZ NACE 38)

4 - Stavebnictví (CZ NACE 41-43)

5 - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel  (CZ NACE 46, 47)

6 - Informační a komunikační činnost (CZ NACE 58, 59, 61-63)

7 - Ostatní činnosti (CZ NACE 95)

 

Přehled CZ NACE je uveden ve výpisu z OR či RES.

 

 

Na co lze získat podporu:

a) Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu:

- Pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.

 

b) Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace,

zajišťovaná externím dodavatelem.

 

c) Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav:

- Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce a jeho produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce (název, logo, adresa) a povinné prvky publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy, atp.), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) a inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku.

Výše dotace:max. 50 % CZV, 200 tis. Kč - 5 mil. Kč

Specifika a omezení:

- skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
- shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
- každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této Výzvy.

 

Přílohy žádosti:

a) Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období, včetně Přílohy

k účetní závěrce.

b) Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy

c) Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.

d) Formulář finanční analýzy.

e) Dokumenty k doložení sestavení rozpočtu projektu a prokazující, že se jedná o cenu

obvyklou.

atd.