INOVAČNÍ VOUCHERY, O, OP PIK

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Výzva:INOVAČNÍ VOUCHERY
Termín výzvy1.6.2016 - 31.5.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Malý nebo střední podnikatel, jehož ekonomická činnost   n e s p a d á   pod Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské.

 

Na co lze získat podporu:

Uznatelné/způsobilé výdaje (co je možné hradit z dotace):

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, apod.

 

 

Nezpůsobilé výdaje:

 

·         výdaje bez přímého vztahu k projektu,

·         výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

·         výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti (náklady vzniklé nebo uhrazené před datem

          přijatelnosti projektu)

·         DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH)

·         sankce a penále

·         výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky

·         leasing

·         analýzy trhu, marketingové strategie, průzkumy trhu, analýzy prodejnosti, analýzy konkurence

·         zpracování podnikatelských/finančních/marketingových plánů

·         tréninkové a školící kurzy

·         stáže pro studenty

·         běžné opakující se služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.)

·         poradenství v oblasti dotací a financí

·         inovační/technologický audit

·         náklady na získání ochrany práv průmyslového vlastnictví

·         služby v oblasti marketingu a propagace

·         sociální inovace

·         výroba

·         nákup hmotného a nehmotného majetku

·         nákup materiálu, který není nezbytný pro realizaci zakázky

·         design a vývoj webových stránek

.         podpora exportu

Výše dotace:max. 75 % CZV, 80 - 250 tis. Kč

Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty:
a) Nabídku poskytnutí služby dle vzoru, obsahující cenovou kalkulaci předmětu služby.
b) Podnikatelský záměr dle vzoru.
c) Další dokumenty (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní).