Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, O, OP PIK

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

·         Vynálezů/patentů,

·         Ochranných známek,

·         Užitných vzorů,

·         Průmyslových vzorů.

Výzva:Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Termín výzvy4.1.2017 - 31.12.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

·         Podnikatelský subjekt - malý nebo střední podnik

·         Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění

·         Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Na co lze získat podporu:

Uznatelné/způsobilé výdaje (co je možné hradit z dotace)

·         Služby oprávněných zástupců- Pouze externí nákup služeb oprávněných zástupců při řízení o udělení patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru nebo ochranné známky

včetně bankovních poplatků.

Cíl programu:

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

 

Způsobilé výdaje:

·         Překlady- Jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového

vlastnictví dle programu a výzvy. Způsobilými nejsou výdaje na tlumočení.

·         Správní poplatky- Jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany

průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva.

Výše dotace:max. 50 % celkových způsobilých výdajů (CZV), 40 tis. Kč - 1 mil. Kč

Specifika a omezení:


projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti
každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období (1 IČ = 1 žádost o podporu/projekt), v rámci které může podat libovolný počet žádostí o platbu (min. výše dotace je 40 tis. Kč), jejichž předmět se týká podporovaných aktivit programu (přihláška nebo udělení vynálezu/patentu, ochranné známky, průmyslové nebo užitné vzory)