10. výzva, O, Péče o NP, CHKO, NPR, NPP, NATURA 2000

Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Výza klasická kolová (oproti 9. výzvě) 

Výzva:10. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 14.10.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Pro typ opatření „implementace soustavy Natura 2000“ a „plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000“ pouze:

 • kraje, 
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
 • správy národních parků 
 • a Správa jeskyní ČR.

Pro typ opatření „zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000“:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
 • fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.
Na co lze získat podporu:

I. Implementace soustavy Natura 2000
Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007–2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS:

 • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče,
 • příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS.

 

II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

 • Sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích tudií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů oužících k ochraně a péči o území národního významu,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic, vyznačení lokalit v terénu,
 • příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

 

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (území národního významu)

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

 • péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.) cílená na zachování či zlepšení jeho
 • kvality a zachování rozlohy,
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení, péče o vodní útvary a mokřadní biotopy, péče o dřeviny mimo les,
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů, likvidace invazních a expanzivních druhů,
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.),
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.
Výše dotace:až 85 % (minimálně způsobilé výdaje 250 tis. bez DPH)