11. výzva, O, Péče o vzácné druhy rostlin, cenná stanoviště, omezení výskytu invazivních rostlin

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu (aktivity 4.2.1 - 4.2.4)

Výzva:11. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 14.10.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.
Na co lze získat podporu:

Aktivita 4.2.1 a 4.2.2

 • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
 • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
 • opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,
 • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
 • interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

 

Aktivita 4.2.3

 • mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
 • eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),
 • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

 

Aktivita 4.2.4

 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.,
 • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.
Výše dotace:Až 85 % (minimální způsobilé výdaje 250 tis. bez DPH)