Moravskoslezský kraj, O, Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Dotační titul 1

Uznatelné náklady hrazené z dotace:

·        náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,

·        náklady na materiál,

·        náklady na technické zhodnocení staveb, včetně budov a nebytových prostor,

·        náklady na rekonstrukce staveb, včetně budov a nebytových prostor.

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

 

Výzva:Moravskoslezský kraj
Termín výzvy24.1.2017 - 3.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Dotační titul 1

·        Žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3 000 se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

·        Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody.

 

Na co lze získat podporu:

Dotační titul 1


A) Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti:

·        radnice, školy, mateřské školy,

·        tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,

·        zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,

·        obytné budovy,

·        hasičské zbrojnice, požární nádrže,

·        veřejná prostranství,

·        cyklistické, koňské a pěší stezky,

·        veřejné osvětlení,

·        veřejný rozhlas

B) Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:

·        všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic,

·        propustky, mostky,

·        lávky pro chodce nebo cyklisty,

·        příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,

·        čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,

chodníky, parkoviště.

Výše dotace:60 % celkových uznatelných nákladů, 100 tis. - 300 tis. Kč

Lokalizace:

- Moravskoslezský kraj

Nezpůsobilé výdaje:

Ostatní náklady (např. náklady na celkové demolice, zpracování projektové dokumentace, analýzy, na pořízení vybavení, apod.).