Moravskoslezský kraj, O, Podpora projektové přípravy projektové dokumentace pro rok 2017

Uznatelnými náklady jsou pouze:

  1. Náklady vedoucí k vypracování následujících dokumentací v oblastech IROP, OPŽP, programů Interreg (v rámci programů Interreg jsou uznatelné náklady pouze náklady českého partnera - žadatele v rámci Programu PPD), pro období 2014-2020:

o   dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných akcí,

o   dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,

o   předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti,

o   projektové fiše, studie, analýzy, průzkum trhu, marketingový průzkum, výzkum zájmu a posudky vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do IROP, OPŽP, programů Interreg.

o   dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),

o   náklady na vypracování žádosti o dotaci z IROP, OPŽP, programů Interreg, kompletace povinných příloh a další činnosti vedoucí k odevzdání žádosti do maximální výše 50.000 Kč.

o   PD dle tohoto článku může být pořízena vlastní činností nebo dodavatelským způsobem. V případě, že žadatel pořizuje PD, popř. žádost o dotaci dle tohoto článku jako investici vlastní činností, bude postupovat podle § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle Českého účetního standardu 512, bod 3.3 bod 5.1.

2.     Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

 

Další podmínky programu:

1.     Realizace projektu, tj. zpracování PD, byla zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2017.

2.     Realizace projektu, tj. zpracování PD musí být ukončena do 30. 6. 2019.

3.     Příjemce je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2021 písemně doložit, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace byla předložena do příslušného programu uvedeného v článku II a splnila kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce (DT1). V opačném případě je příjemce povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.

4.     Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské Unie, dne 24. 12. 2013, v částce L352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

 

Výzva:Moravskoslezský kraj
Termín výzvy24.1.2017 - 3.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Dotační titul č. 1:

  • obce - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutární města; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
  • dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
  • právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených a založených statutárními městy).

 

Na co lze získat podporu:

-        Zhotovení PD

-        PD se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci (vždy jen jedné) na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev programů uvedených v článku II (dále jen "program EU"); např. dokumentace podrobně popisující předmět plánovaného záměru, dopracování nezbytných analýz a průzkumů dokládajících potřebnost realizace plánovaného záměru, zpracování PD včetně rozpočtu, dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), k územnímu řízení nebo ke stavebnímu řízení, energetický audit, zpracování analýzy nákladů a výnosů, popř. zjednodušeného finančního plánu, zpracování studie proveditelnosti, náklady na překladatelskou činnost, apod.

Příjemce má povinnost předložit PD zpracovanou v rámci tohoto programu do příslušného programu EU a vyhovět kritériím přijatelnosti, případně v rámci DT 1, pokud by nebyla vyhlášena výzva v rámci uvedených programů EU, realizovat projekt vlastními prostředky.

Dotační titul č.1

  • Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (dále jen "IROP")
  • Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen "OPŽP")
  • Interreg V-A Česká republika - Polsko pro období 2014-2020, mimo projektů předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů (dále jen "Interreg")
  • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pro období 2014-2020, mimo projektů předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů (dále jen "Interreg")

 

Výše dotace:max. 75 % celkových uznatelných nákladů, min. 50 tis. Kč a max. 500 tis. Kč

Lokalizace:

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci dotace musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.