54. výzva, O, Posílení biodiverzity

Výzva:54. výzva
Termín výzvy1.2.2017 - 31.3.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:

Podporovaná opatření pro 4.2.1 a 4.2.2:

 • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů)
 • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
 • opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,
 • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
 • interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule

Podporovaná opatření pro 4.2.3:

 • eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.
 • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

Podporovaná opatření pro 4.2.4:

 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.
 • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

 

Výše dotace:Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření. Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.