55. výzva, O, Posílení přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Podporované aktivity:

Výzva:55. výzva
Termín výzvy1.2.2017 - 31.3.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
Na co lze získat podporu:

V rámci aktivity 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury:

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chrá-něné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

V rámci aktivity 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce1 významných krajinných prvků,
 • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

V rámci aktitvity 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
 • posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
 1. vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
 2. terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.

V rámci aktivity 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000:

 • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,
 • výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
 • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,
 • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich
 • konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu

V rámci aktivity 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi:
  -opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  -stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  -preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezujících větrné erozi:
  -obnova či zakládání větrolamů.
Výše dotace:Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření. Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).