52. výzva, O, Posílení přirozené funkce krajiny

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Výzva:52. výzva
Termín výzvy3.4.2017 - 3.4.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Dle platné verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 jsou v případě opatření
    „zpracování plánů ÚSES“ oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností.
Na co lze získat podporu:
  • zpracování plánů ÚSES (včetně jejich aktualizace) mimo CHKO a NP vč. jejich ochranných pásem. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce52 významných krajinných prvků,
  • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
Výše dotace:Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč,