3. výzva, O, Povodňová ochrana, sanace svahových nestabilit, retenční nádrže apod.

Specifický cíl: 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Pouze aktivity 1.3.2. a 1.3.4

Výzva:3. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 13.11.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží).
Na co lze získat podporu:
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Např. plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“: stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
Výše dotace:až 85 % (minimálně způsobilé výdaje 200 tis. bez DPH)