68. výzva, O, Předcházení vzniku odpadů

Projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních odpadů
Projekty zaměřené na předcházení vzniku průmyslových odpadů

Výzva:68. výzva
Termín výzvy3.4.2017 - 31.7.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:

Příklady podporovaných projektů při předcházení vzniku komunálnch odpadů:

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu (v rámci hodnotících kritérií je bráno jako 1 složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu.

 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci hodnotících kritérií je bráno jako jedna složka. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.

 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.

 • Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.

Příklady podporovaných projektů při předcházení vzniku průmyslových odpadů:

 • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii1. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

Výše dotace:Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč., Výše podpory max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup traktoru nebo malotraktoru.