83. výzva, O, Preventivní protipovodňová opatření

Výzva:83. výzva
Termín výzvy16.1.2017 - 2.1.2019
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu,
• státní podniky,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• městské části hl. města Prahy,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy,
• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky).

Na co lze získat podporu:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
- zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
- zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
- zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o yhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
- studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. 
- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému

Výše dotace:až 85 %