KÚ MSK, O, Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro rok 2018

Příjemce je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2021 písemně doložit, že žádost resp. žádosti o spolufinancování projektového záměru, včetně podpořené projektové dokumentace, byly předloženy do příslušného Programu EU nebo NDT a splnily kritéria přijatelnosti.

V případě, že od ukončení projektu do 31. 12. 2021 nebude vyhlášena v rámci Programů EU nebo NDT adekvátní výzva, nemusí příjemce poskytnutou dotaci vracet. Tuto skutečnost je příjemce povinen poskytovateli dotace oznámit nejpozději do 31. 12. 2021. Současně má příjemce vůč. poskytovateli povinnost na požádání poskytnout informaci o uvedeném projektu. V opačném případě je příjemce povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.

Výzva:KÚ MSK
Termín výzvy16.1.2018 - 30.1.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

1. Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části č. obvody nejsou povolenými příjemci dotace,

2. Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

3. Právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených a založených statutárními městy). Současnými společníky/akcionáři těchto právnických osob založených obcemi a svazky obcí mohou být pouze obce (mimo statutárních měst) a svazky obcí.

 

Příjemci dotace musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje. 

 

 

Na co lze získat podporu:

Na zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) na realizaci plánovahé záměru. Jedná se o odbornou dokumentaci, která je přílohou žádosti o  dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do některého z výzev do Programů EU nebo národních dotačních titulů (dále jen NDT)

Zpracování PD může být zahájena nejdříve dnem 1.1.2018 a musí být ukončena do 30.6.2020.

 

Projektovou dokumentací se rozumí: 

o   dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných prací,

o   dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,

o   dokumentace pro provedení stavby,

o   položkový rozpočet

o   předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti,

o   projektové fiše, studie, analýzy a posudky, vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do programů uvedených v článku III.,

o   dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),

o   žádosti o dotaci z programů uvedených v článku III. do maximální výše uznatelných nákladů 50.000 Kč (včetně DPH).

 

PD podle tohoto článku může být pořízena vlastní činností nebo dodavatelským způsobem. V případě, že žadatel pořizuje PD, popř. žádost o dotaci dle tohoto článku jako investici vlastní činností, bude postupovat podle § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle Českého účetního standardu 512.

Výše dotace:70 %, 100 - 500 tis. Kč

1. Náklady vedoucí k vypracování následující dokumentace v rámci programů přeshraniční spolupráce jsou uznatelné náklady pouze náklady českého partnera – žadatele v rámci tohoto dotačního Programu.