, O, Program rozvoje venkova - Neproduktivní investice v lesích

- projekt lze realizovat na PUPFL na území ČR s výjimkou ZCHÚ, oblastí Natura 20000,

- žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,  nebo podle platné lesní hospodářské osnovy,

- dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 m a lesní cesty, vásadbu nebo obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči, nobvou kulturního dědictví venkova, rozhledny a lesokoutky.

 

Způsobilé výdaje:

- minimální výše způsoiblých výdajů - 100 000 Kč.

- maximální výše způsobilých výdajů - 2 mil. Kč.

Termín výzvy3.5.2016 - 16.5.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

- soukromí a veřejní vlastníci,

- nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesa,

- sdružení s právní subjektivitou,

- spolky vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů.

Na co lze získat podporu:

- opatření k posílení rekreační fuknce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.

- opatření k usměřńování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků informačních tabulí, závor.

- opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládaní odpadků.

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Výše dotace:100 % způsobilých výdajů

Přílohy žádosti:

- stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (je-li vyžadováno),

- pravomocné a platné stavební povolení.