VI., O, Programu TECHNOLOGIE

Cílem programu podpory a výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 

Podporovanými aktivitami nejsou:
a) prostá obnova majetku,
b) aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
c) aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
d) aktivace.

V souvislosti s realizací projektu budou povinně naplňovány následující indikátory: 

1. Počet instalovaných technologií 
2. Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou 

 

Výzva:VI.
Termín výzvy5.12.2017 - 12.2.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Nový začínající malý podnik s podnikatelskou historií max. 3 roky (od data zápisu od OR nebo data získání ŽL).

Podnikající fyzická (F.O.) nebo právnická osoba (P.O.), která splňuje definici malého podniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES2.

Indikativní výčet typů podporovaných právních forem:

 • 101 Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
 • 102 Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku
 • 111 Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • 112 Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • 113 Komanditní společnost – k.s.
 • 121 Akciová společnost – a.s.
 • 205 Družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • 932 Evropská společnost
 • 933 Evropská družstevní společnost
Na co lze získat podporu:

Pořízení:

 • nových strojů,
 • technologických zařízení
 • vybavení, sloužící k podnikatelské činnosti vymezené seznamem podporovaných ekonomických činností (jedná se např. o zpracovatelský průmysl, stavebnictví, informační a komunikační činnost, atd.). 

 

Způsobilé výdaje: 

1. Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, zařízení a provozní soubory)

2. Dlouhodobý nehmotný majetek (náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SV s vazbou na stroje a zaířzení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu)

3. Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení - tablety, software)

 

Výše dotace:45 %, 100 - 225. tis. Kč, režim de minimis

Výše dotace

Minimální výše dotace na projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše dotace na projekt činí 224 999 Kč, maximálně do limitu podpory dle nařízení de minimis.

Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 000 Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH).