113. výzva, O, Protipovodňová opatření

aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt
vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace
vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výzva:113. výzva
Termín výzvy1.3.2018 - 7.1.2019
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:
 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů
realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Typy podporovaných projektů
Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),

podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,

vsakovací šachty,
podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů
výstavba suchých nádrží (poldrů),
vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Výše dotace:až 85 %