12. výzva, O, renaturace vodních toků, migrační bariéry pro živočichy, posílení funkčnosti krajinných prvků

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny (aktivity 4.3.1 - 4.3.5.)

 

 

Výzva:12. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 14.10.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.
Na co lze získat podporu:

Aktivita 4.3.1

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury, 
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci,
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

 

Aktivita 4.3.2

 • zpracování plánu ÚSES. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb,
 • který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy). 

 

Aktivita 4.3.3

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně navazujících říčních ramen při espektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
 • zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
 • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
 • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy apod

 

 Aktivita 4.3.4

 • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
 • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
 • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 
 • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
 • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

 

 Aktivita 4.3.5:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi:

  o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů…),
  o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy…),
  o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů…),

 • podpora opatření zamezujících větrné erozi:

  o obnova či zakládání větrolamů.

Výše dotace:75 % - 100 % (minimální způsobilé výdaje 250 tis. bez DPH)