13. výzva, O, renaturace vodních toků, obnova ekostabilizačních funkcí vodních toků

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny, pouze aktivita 4.3.3

(výzva je průběžná, s dvoukolovým modelem hodnocení)

Výzva:13. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 31.12.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Obce,
dobrovolné svazky obcí,
organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
státní podniky,
státní organizace,
veřejné výzkumné instituce,
veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace,
vysoké školy, školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti,

nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
podnikatelské subjekty,
obchodní společnosti a družstva,
fyzické osoby podnikající.

Na co lze získat podporu:

Aktivita 4.3.3

- vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně navazujících říčních ramen při espektování přístupů ochrany území před povodněmi,
- podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
o zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy apod.

Výše dotace:Až 100 % (minimální způsobilé výdaje 250 tis. bez DPH)