41. výzva, O, Sběrné dvory, svoz odpadu, sběrná místa

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Výzva:41. výzva
Termín výzvy1.9.2016 - 30.11.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu, např. svozové nádoby, sběrná místa
 • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu, např. sběrné nádoby včetně svozové techniky 
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
 • Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
 • Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic
 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
Výše dotace:85 %