15. výzva, O, Sídelní zeleň, zakládání, obnova

Specifický cíl 4.4.: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (pouze aktivita 4.4.1)

Výzva:15. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 14.10.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající
Na co lze získat podporu:

Aktivita 4.4.1

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:

- zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní  

- výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

- obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

 

Výše dotace:Až 60 % (minimální způsobilé výdaje 250 tis. bez DPH)